bg en el ro ru de fr nl es it tr sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Berlin Green Park Hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(2-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-1.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Berlin Green Park Hotel - Zimmer und Unterbringung

Gast kann sich dafür entscheiden, Zimmer mit Meer - oder Parkblick anzumelden. Die Appartements: Mit Gebiet von mehr als 50 M2 und ausgestattet wie die Standardzimmer aber mit einem zusätzlichen Wohn-/Schlafraum für eine dritte/vierte Person. Auf Antrag - Appartements mit Meer - oder Parkblick.

Zimmer und Unterbringung in Berlin Green Park Hotel - Goldstrand

Einzelzimmer

Berlin Green Park Hotel - Single room
maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 26; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Einzelzimmer
112 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer

Berlin Green Park Hotel - Double room
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 26; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Apartment 4ad+1ch

Berlin Green Park Hotel - Apartment 2ad+1ch or 2ch or 4ad Berlin Green Park Hotel - Apartment
maximale Kapazität 4 adults + 1 children oder 4 adults.

50 ì2, îáçàâåäåíè êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíà äíåâíà/ñïàëíÿ çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå. Ïî æåëàíèå íà ãîñòèòå àïàðòàìåíòèòå ìîãàò äà ñà ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè ïàðêà.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 60; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

1-bedroom apartment

Berlin Green Park Hotel - Apartment 2ad+3ch or 4ad

maximale Kapazität 2 adults + 3 children oder 4 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Extra bed(s): ; Sofa beds: ; Balkon: ; Badezimmer: ;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Apartment 2 adults + 3 children or 4 adults
186 € - Standardpreis
buchen Sie

Dbl standard

maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Extra bed(s): ; Sofa beds: ; Balkon: ; Badezimmer: ;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Dbl room standard
152 € - Standardpreis
buchen Sie

Dbl deluxe

maximale Kapazität 3 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Extra bed(s): ; Sofa beds: ; Balkon: ; Badezimmer: ;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Dbl deluxe
166 € - Standardpreis
buchen Sie