bg en el ro ru de fr nl es it tr sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Berlin Green Park Hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(2-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-1.9 Jahre alt):
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Berlin Green Park Hotel - Zimmer und Unterbringung

Gast kann sich dafür entscheiden, Zimmer mit Meer - oder Parkblick anzumelden. Die Appartements: Mit Gebiet von mehr als 50 M2 und ausgestattet wie die Standardzimmer aber mit einem zusätzlichen Wohn-/Schlafraum für eine dritte/vierte Person. Auf Antrag - Appartements mit Meer - oder Parkblick.

Zimmer und Unterbringung in Berlin Green Park Hotel - Goldstrand

Einzelzimmer

Berlin Green Park Hotel - SGL room
maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 26; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Doppelzimmer

Berlin Green Park Hotel - DBL room
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 26; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Studio

Berlin Green Park Hotel - Studio
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Îáçàâåäåíè ñà êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñà ïî-ïðîñòîðíè, ñ âñåêèäíåâíà è âúçìîæíîñò çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Appartement

Berlin Green Park Hotel - Apartment
maximale Kapazität 2 adults + 3 children oder 4 adults.

50 ì2, îáçàâåäåíè êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíà äíåâíà/ñïàëíÿ çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå. Ïî æåëàíèå íà ãîñòèòå àïàðòàìåíòèòå ìîãàò äà ñà ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 60; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;