bg en el ro ru de fr nl es it tr sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Berlin Green Park Hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(2-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-1.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Berlin Green Park Hotel - Zimmer und Unterbringung

Gast kann sich dafür entscheiden, Zimmer mit Meer - oder Parkblick anzumelden. Die Appartements: Mit Gebiet von mehr als 50 M2 und ausgestattet wie die Standardzimmer aber mit einem zusätzlichen Wohn-/Schlafraum für eine dritte/vierte Person. Auf Antrag - Appartements mit Meer - oder Parkblick.

Zimmer und Unterbringung in Berlin Green Park Hotel - Goldstrand

Einzelzimmer

Berlin Green Park Hotel - Single room
maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 26; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Einzelzimmer
101 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer

Berlin Green Park Hotel - Double room
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 26; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Doppelzimmer
168 € - Standardpreis
buchen Sie

Apartment 2ad+1ch or 2ch or 4ad

Berlin Green Park Hotel - Apartment Berlin Green Park Hotel - Apartment 2ad+1ch or 2ch or 4ad
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

50 ì2, îáçàâåäåíè êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíà äíåâíà/ñïàëíÿ çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå. Ïî æåëàíèå íà ãîñòèòå àïàðòàìåíòèòå ìîãàò äà ñà ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè ïàðêà.

Zimmeranlagen:

Size: 60; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Apartment 2ad+1ch or 2ch or 4ad
205 € - Standardpreis
buchen Sie

Appartement mit einem Schlafzimmer

Berlin Green Park Hotel - Apartment 2ad+3ch or 4ad

maximale Kapazität 2 adults + 3 children oder 4 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Badezimmer: ;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Apartment 2ad+3ch or 4ad
205 € - Standardpreis
buchen Sie